Obsługiwane tytuły w kraju: Głos Wielkopolski, Życie Warszawy, Dziennik Wschodni, Super Express, Echo Miasta, Dziennik Polski, Metro Praca, Dziennik Bałtycki, Gazeta Wrocławska, Gazeta Krakowska, Dziennik Łódzki, Metropolia Warszawska, Pakiet Polskapresse, Gazeta Pomorska, ogłoszenia, prasa, do prasy, ogłoszenie, do gazet, reklama, marketing, drobne, nekrologi, box 24, nadaj ogłoszenie, dodaj ogłoszenie, reklama w prasie, biuro ogłoszeń gazeta, biuro ogłoszeń, ogłoszenia w gazecie, ogłoszenia motoryzacyjne, ogłoszenia towarzyskie, ogłoszenia nieruchomości, ogłoszenia samochodowe, ogłoszenia matrymonialne, reklama prasowa, ogłoszenia sądowe, biuro ogłoszeń prasowych.

Nadaj ogłoszenie

gazeta:
ogłoszenie:

Koszyk
... jest pusty

przelewy24.pl

Regulamin

Definicje:

Serwis Box24

jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. DialCom24 jest spółką, której przysługują wszelkie prawa do serwisu Box24, który zaprojektowała, wykonała oraz eksploatuje.

Serwis Box24

pośredniczy w przyjmowaniu ogłoszeń drobnych, fotoofert, reklam modułowych, nekrologów i insertów zgodnie z ofertą wybranych tytułów prasowych oraz innych mediów współpracujących z serwisem Box24.

Ogłoszeniodawcą

jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia publikację ogłoszenia, reklamy w wydawnictwie wydawcy lub innym medium poprzez serwis Box24. Ogłoszeniodawca musi dokonać rejestracji danych osobowych w serwisie Box24 zgodnie ze stanem faktycznym.

Wydawcą

jest osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem czasopisma (wydawnictwa prasowego), a także innych mediów współpracujących z serwisem Box24, publikująca ogłoszenia lub reklamy przekazane przez ogłoszeniodawców za pośrednictwem serwisu Box24.

Przelewy24

jest serwisem pomocniczym, wykorzystywanym w serwisie Box24 do przyjmowania płatności od ogłoszeniodawców. Opis serwisu i jego regulamin zawarty jest pod adresem : www.przelewy24.pl.

Konto Klienta w serwisie Box24

jest indywidualnym Kontem zabezpieczonym numerem identyfikacyjnym oraz hasłem, umożliwiającym zlecanie ogłoszeń i reklam, monitorowanie statusu zlecenia, pobieranie faktur ( w przypadku rejestracji, jako FIRMA), pobieranie dowodów wpłat (przypadku rejestracji, jako OSOBA FIZYCZNA), zbieranie pisemnych ofert oraz modyfikację i dostęp do danych osobowych.

Przyjmowanie ogłoszeń w serwisie.

 1. Przyjmowanie ogłoszeń od Ogłoszeniodawców w celu umieszczenia w wydawnictwach prasowych Wydawcy lub innych mediach współpracujących z serwisem Box24 jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin, regulaminy i zasady wydawców dotyczące przyjmowania ogłoszeń, reklam, oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Przed złożeniem zamówienia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zapoznać się z ogólnymi zasadami oraz regulaminami zamieszczania ogłoszeń i reklam poszczególnych Wydawców.
 3. Zlecenia przyjmowane są na podstawie regulaminów oraz cenników obowiązujących u Wydawców, w dniu przyjęcia do realizacji przez serwis Box24.
 4. Przyjmowanie zleceń do realizacji odbywa się w pełni automatycznie, on-line, przez dostępne na stronie serwisu Box24 narzędzia. Proces przyjęcia i publikacji ogłoszenia poprzez serwis Box24 obejmuje etapy:
  1. wykonywane poprzez serwis Box24:
   • sformułowanie treści i formy ogłoszenia, wskazanie czasopism/mediów, dat emisji przez ogłoszeniodawcę oraz automatyczna wycena zlecenia;
   • automatyczne przyjęcie płatności od ogłoszeniodawcy i jej potwierdzenie, po którym następuje przekazanie zlecenia do Działu Korekty;
  2. wykonywane przez Dział Korekty serwisu Box24:
   • korekta poprawności formy, treści i wyceny zlecenia;
   • przekazanie do wydawcy(ów) zlecenia na publikację ogłoszeń i reklam oraz przekazanie ogłoszeniodawcy wyniku korekty (do działu "Moje ogłoszenia" serwisu Box24 oraz na e-mail ).
 5. Tekst ogłoszenia, reklamy, dopuszczalne formy i postacie, daty emisji i wydawnictwa, w których będą publikowane ustala ogłoszeniodawca poprzez formularze serwisu Box24.
 6. Treść ogłoszeń nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminami i zasadami wydawców. DialCom24 nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za użyte w nim elementy graficzne. DialCom24 zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia i przekazania do publikacji, bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, iż przysługują mu wszelkie prawa niematerialne (autorskie, znaków towarowych, wynalazcze, tajemnicy handlowej) w zleconych do publikacji reklamach i ogłoszeniach.
 8. Ogłoszeniodawca, zgodnie z obowiązującym prawem prasowym, zobowiązany jest do przekazania swoich poprawnych danych osobowych i adresowych (imię, nazwisko, adres), umieszczanych na zamówieniu. Dane te są przechowywane w serwisie Box24, zabezpieczone numerem identyfikacyjnym i hasłem. Dane te są przekazywane z serwisu Box24 do wydawcy publikującego ogłoszenie. Serwis Box24 korzysta z tych danych dla utworzenia faktury (dowodu zapłaty) dla ogłoszeniodawcy. Serwis nie udostępnia tych danych osobom trzecim. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie niepoprawnych danych oraz niezgodnych ze stanem faktycznym będzie skutkowało odmową realizacji zleceń.
 9. Najwcześniejsze daty emisji ogłoszeń w serwisie Box24 wyznaczane są na podstawie wymagań wydawców oraz wymagań procesu korekty przeprowadzanego przez serwis Box24.
 10. Ogłoszenia publikowane w serwisie Box24 w dziale "Baza ogłoszeń" zamieszczane są na okres 30 dni. Pojawiają się w chwili zatwierdzenia ogłoszenia i wysłania do wydawcy.

Płatności za ogłoszenia

 1. Serwis Box24 wymaga wniesienia zapłaty za zgłoszone do publikacji ogłoszenia, zanim nastąpi korekta tych ogłoszeń i przekazanie ich do publikacji.
 2. Do przyjmowania płatności poprzez Internet wykorzystywany jest serwis Przelewy24 (www.przelewy24.pl), umożliwiający wniesienie płatności poprzez karty płatnicze, przelew natychmiastowy dokonany przy pomocy bankowości internetowej, płatność sms lub poprzez wykorzystanie tzw. przedpłaty, która została wniesiona wcześniej do serwisu Przelewy24 i jest do wykorzystania przez Ogłoszeniodawcę. Płatności przyjmowane są w oparciu o regulamin serwisu Przelewy24, dostępny pod adresem http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm
 3. Serwis Przelewy24 poza kartami płatniczymi obsługuje przelewy natychmiastowe w trybie automatycznym. Aktualna lista banków dostępna w tym serwisie jest wykazywana pod adresem: http://www.przelewy24.pl/public/formy.php?id_sprzedawcy=1046
 4. Klienci powyższych banków, posiadający dostęp do swoich kont poprzez Internet (i możliwość wykonywania przelewów) mogą dokonać zapłaty za zlecanie ogłoszeń w trybie natychmiastowym. Pozostali klienci mogą dokonywać płatności w serwisie za pomocą wcześniej utworzonych wpłat, zwanych przedpłatami. Opis tworzenia przedpłat i ich wykorzystania znajduje się w dziale "Przedpłaty" na stronach serwisu www.przelewy24.pl
 5. Dla Klientów nieposiadających możliwości dokonania płatności przez Internet, dostępna jest opcja „przelew/przekaz tradycyjny”. Dokonanie wpłaty w wybranym banku lub na Poczcie umożliwiają automatycznie wypełniane druki przelewu, dostępne ze strony serwisu po wygenerowaniu zamówienia.

Rozliczanie zleceń

 1. Odpowiedź z Działu Korekty zawiera rozliczenie przyjętej zapłaty. Jeśli następuje odmowa przyjęcia do publikacji niektórych ogłoszeń, rozliczenie wskazuje kwotę przyjętą, kwotę należną oraz kwotę do zwrotu.
 2. Kwota do zwrotu, czyli płatność za ogłoszenia nieprzyjęte (odrzucone) przez Dział Korekty jest zwracana ogłoszeniodawcy w postaci przedpłaty w serwisie Przelewy24 (więcej - patrz dział Przedpłaty w www.przelewy24.pl ). Numer i hasło takiej przedpłaty jest przekazywane ogłoszeniodawcy w odpowiedzi Działu Korekty. Sposób ten umożliwia ogłoszeniodawcy ponowienie (poprawienie) ogłoszenia i użycie takiej przedpłaty do zapłaty za ogłoszenie w trybie natychmiastowym.
 3. Niewykorzystana przedpłata jest zwracana Ogłoszeniodawcy po 7 dniach lub może być zwrócona natychmiast na żądanie klienta (uwaga - przy zwrocie potrącana jest opłata za przelew, zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24). W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków może trwać do 30 dni. Jeżeli płatność została dokonana na Poczcie, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do przesłania danych niezbędnych do dokonania zwrotu. Przedpłaty w serwisie Przelewy24 można też łączyć lub dzielić.
 4. Błędna płatność sms, nie podlega zwrotowi, tworzy jedynie przedpłatę do wykorzystania w wysokości równej wartości złożonego zlecenia.
 5. Po etapie korekty swoich ogłoszeń ogłoszeniodawca posiada możliwość wydruku faktury VAT lub Dowodu Zapłaty (w zależności od dokonanej rejestracji firma/osoba fizyczna). Wydruki te umożliwiane są z serwisu Box24 z działu "Moje ogłoszenia". Dokumenty rozliczają tylko te ogłoszenia, które Dział Korekty zakwalifikował do realizacji. 
 6. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, bez podpisu odbiorcy.

Korekta ogłoszeń

 1. Tylko opłacone zlecenia przekazywane są do Działu Korekty serwisu Box24. Serwis Box24 zastrzega sobie możliwość zmiany daty emisji w przypadku, gdy wpłata środków za zlecenie nie zostanie dokonana w wyznaczonym czasie bądź wpłynie po terminie, lub ze względu na indywidualne wskazania Wydawców, przy czym określenie terminu realizacji zlecenia należy do serwisu Box24 lub Wydawcy.
 2. Nieopłacone ogłoszenia i reklamy pozostają jedynie w historii dokonanych zleceń, i są dostępne do re-edycji dla Ogłoszeniodawcy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie Box24.
 3. Dział Korekty dokonuje sprawdzenia formalno-prawną poprawności ogłoszeń oraz przekazuje do realizacji zlecenia ogłoszeniodawcy do wskazanych wydawców. Odpowiedź z Działu Korekty jest udostępniana ogłoszeniodawcy poprzez serwis Box24 w dziale "Moje ogłoszenia" oraz poprzez e-mail.
 4. Dział Korekty akceptuje ogłoszenie względnie odmawia jego realizacji/akceptacji (zwykle przekazując ogłoszeniodawcy przyczynę). Dział Korekty nie dokonuje żadnych poprawek w treści, formie lub cenie ogłoszeń. Dopuszcza się poprawienie formatu numeru telefonu lub korektę pod względem regulaminowym danego Wydawcy.
 5. Korekta ogłoszeń odbywa się w każdy dzień roboczy z takim wyliczeniem, by terminy emisji ogłoszeń zawarte w zgłoszeniu klienta były dotrzymane.
 6. Dopuszcza się możliwość odrzucenia zlecenia nawet po pozytywnej weryfikacji przez Dział Korekt serwisu Box24. Wówczas odrzucenia zlecenia może dokonać Wydawca, zgodnie z jego regulaminem.

Reklamacje

 1. Jeśli Dział Korekty serwisu Box24 zakwalifikował ogłoszenia do publikacji, zostają one automatycznie wysłane do Wydawcy. Wstrzymanie publikacji ogłoszeń/reklam lub ich wycofywanie przed publikacją winno być zgłoszone telefonicznie (lub na adres: korekta@box24.pl) do Działu Korekty serwisu Box24, ale jest wówczas możliwe na warunkach i zasadach określonych poprzez regulaminy poszczególnych Wydawców/wydawnictw.
 2. Jeśli ogłoszenie przyjęte i opłacone w serwisie Box24 nie zostało jeszcze poddane weryfikacji przez Dział Korekty serwisu, to ogłoszeniodawca może zgłosić do Działu Korekty (telefonicznie lub przez e-mail) prośbę o odrzucenie swojego ogłoszenia. Ogłoszenie zostanie odrzucone i rozliczone zgodnie z zasadami Działu Korekty serwisu Box24, stosowanymi przy odmowie publikacji ogłoszeń.
 3. Reklamacje dotyczące realizacji usługi ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać do Działu Korekty serwisu Box24 na adres korekta@box24.pl nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia pierwszej reklamowanej publikacji.
 4. Jeżeli reklamacja dotyczy wad zawinionych przez serwis Box24 to Dział Korekty w uzgodnieniu z ogłoszeniodawcą zobowiązany jest usunąć wady w reklamowanym ogłoszeniu lub ustalić rekompensatę dla ogłoszeniodawcy. Rekompensata ta nie może przekraczać kwoty pobranej od ogłoszeniodawcy za publikację ogłoszenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia, chyba że inaczej stanowią regulaminy Wydawców.

Inne

 1. Złożenie zamówienia przez Ogłoszeniodawcę musi być poprzedzone rejestracją w serwisie Box24, dokonaną poprzez podanie danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Ogłoszeniodawca po rejestracji otrzymuje indywidualny numer Klienta oraz ustala hasło dostępu do panelu umożliwiającego wgląd oraz zmianę danych osobowych. Po dokonaniu procesu rejestracji Ogłoszeniodawca otrzymuje zwrotnie na wskazany adres e-mail indywidualny numer Klienta.
 2. Serwis Box24 dopuszcza zmianę danych osobowych z osoby fizycznej na firmę tylko i wyłącznie poprzez przesłanie pisemnej prośby na adres: korekta@box24.pl. Serwis Box24 zastrzega prawo odmowy zmiany danych osobowych w przypadku zleconego wcześniej i zrealizowanego już zamówienia.
 3. Usunięcie Konta Klienta może nastąpić tylko i wyłącznie na pisemną prośbę zawierającą dane wprowadzone podczas rejestracji wraz z przydzielonym numerem Klienta, wysłaną z adresu e-mail podanego podczas rejestracji.
 4. Dostęp do Konta Klienta w serwisie Box24 umożliwia:
  • stworzenie kolejnego zlecenia/ogłoszenia na podstawie poprzedniego,
  • kontrolę nad datami emisji oraz statusem realizacji zamówienia,
  • możliwość wydruku faktury w przypadku firm lub dowodu wpłaty w przypadku osoby fizycznej.
 5. Złożenie zamówienia przez Ogłoszeniodawcę oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i regulaminach Wydawców oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb serwisu Box24.
 6. DialCom24 nie ponosi odpowiedzialności wobec ogłoszeniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniami siły wyższej, a także nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików graficznych powstałe w trakcie ich przesyłki.
 7. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie DialCom24 w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia, reklamy lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków DialCom24 poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 8. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji reklamach i ogłoszeniach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zlecenia na publikację ogłoszenia poprzez serwis Box24 jest równoznaczne z oświadczeniem ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony.

 

Kody rabatowe

 1. Kod rabatowy nadaje serwis i może przekazać go w formie ulotek reklamowych, kart rabatowych bądź informacji w kampaniach promocyjnych. Rabat dotyczy całej palety usług świadczonych przez serwis Box24 lub wyodrębnionej części w zależności od prowadzonych akcji rabatowych.
 2. Kod rabatowy umożliwia otrzymanie rabatu w wariancie: 

  • - jednorazowy w zadanej wysokości.
   Z rabatu może korzystać dowolna osoba, ale tylko raz po zalogowaniu się w serwisie Box24.

  • - czasowy w zadanej wysokości.
   Z rabatu może korzystać dowolna osoba po zalogowaniu się w serwisie Box24 – tylko we wskazanym czasie (np. okres miesiąca)

  • - personalny w zadanej wysokości.
   Z rabatu może korzystać tylko wskazana osoba, raz lub wielokrotnie, po zalogowaniu się w serwisie Box24.

  • - reklamowy w zadanej wysokości.
   Z rabatu może korzystać dowolna osoba, raz lub wiele razy po zalogowaniu się w serwisie Box24

 

poleć znajomemu
Ostatnia aktualizacja: 2011-04-07 09:18

Czy wiesz, że...

... przes serwis BOX24 mozna już nadawać nekrologi do Głosu Wielkopolskiego. Wkrótce taka możliwość będzie dostępna także dla pozostałych tytułów PolskaPresse.

DialCom24 Sp. z o.o., Dział ogłoszeń
60-327 Poznań ul. Kanclerska 15
tel.: (061) 642 90 70, fax: (061) 642 90 31
Sprawy techniczne: serwis@box24.pl
Dział korekt i reklamacji: korekta@box24.pl

NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513 Wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

gazeta:

ogłoszenie:

lubuskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lodzkie swietokrzyskie lubelskie dolnoslaskie opolskie slaskie malopolskie podkarpackie

Jeśli masz jakiś pomysł lub coś Ci przeszkadza i możemy to dla Ciebie zmienić, napisz nam o tym.

Sugestia:

Imię/Nr klienta/Email: