REGULAMIN przyjmowania ogłoszeń w Dzienniku Polskim przez Internet

I. TRYB ZLECANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczanie ogłoszeń przez Internet dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.

 2. Biuro przyjmuje przez Internet tylko ogłoszenia drobne do głównego wydania "Dziennika Polskiego".

 3. Biuro przyjmuje zlecenia na podstawie aktualnych przepisów Prawa Prasowego i innych regulacji prawnych dotyczących reklam. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.

 4. Biuro ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia na ogłoszenie:

 5. Biuro zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny.

 6. Przez Internet nie przyjmujemy ogłoszeń, których zamieszczenie, zgodnie z wymogami prawnymi, uwarunkowane jest dostarczeniem dowodu osobistego, zezwolenia na działalność gospodarczą lub innego dokumentu koniecznego do potwierdzenia wiarygodności zleceniodawcy.

 7. Biuro zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych w treści ogłoszeń.

 8. Przyjmujemy przez Internet ogłoszenia, które zostały opłacone co najmniej 7 dni roboczych przed datą emisji. Biuro ma prawo do czasowego wydłużenia terminów przyjmowania reklam i ogłoszeń. Niedotrzymanie terminu płatności ogłoszenia zwalnia Biuro z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

 9. Każde zlecenie złożone na stronie Internetowej musi być potwierdzone przez pracownika, który zweryfikuje jego prawidłowość zgodnie z warunkami Regulaminu.

 10. Składając zlecenie na ogłoszenie przez Internet Klient zatwierdza treść ogłoszenia do druku. Treść ogłoszenia nie podlega wówczas reklamacji.

II. PŁATNOŚĆ I REKLAMACJE

 1. Należność za ogłoszenia przyjmuje się według cenników obowiązujących w dniu zapłaty.

 2. Po dokonaniu zapłaty nie można w ogłoszeniu dokonać już żadnych zmian ani wycofać zamówienia.

 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na pięć dni roboczych od publikacji pierwszej błędnej emisji.

 4. W przypadku więcej niż 1 emisji ogłoszeń, zamieszczanych częściej niż co sześć dni, reklamacja musi być zgłoszona do godz. 12.00 w dniu pierwszej błędnej publikacji.

 5. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji bądź niezachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez reklamodawcę prawa do reklamacji ogłoszenia lub reklamy, jak też kolejnych błędnych emisji tego samego materiału.

 6. Każda reklamacja rozstrzygana jest indywidualnie przez kierownictwo Biura Reklam i Ogłoszeń, a Klient zostaje powiadomiony pisemnie o decyzji.

 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji (istotny błąd wypaczający sens, utrudniający zrozumienie treści reklamy w wydrukowanym ogłoszeniu, brak ogłoszenia lub nieprawidłowa wersja ogłoszenia - nie zawiniony przez reklamodawcę) Biuro zobowiązane jest do zamieszczenia prawidłowego ogłoszenia w analogicznym jak na zleceniu formacie, miejscu i wydaniu lub zwrotu gotówki.

 8. Innej odpowiedzialności nie ponosimy.

Złożenie zamówienia na druk ogłoszenia w tytułach prasowych oznacza akceptację niniejszych postanowień dotyczących przyjmowania reklam i ogłoszeń.