Regulamin przyjmowania ogłoszeń i reklam prasowych oraz realizacji innych usług do "Dziennika Wschodniego" i innych wydawnictw Edytor Press Sp. z o.o. obowiązujący od 1 września 2004 r.

ZASADY OGÓLNE

 1. Zlecanie i zamieszczanie ogłoszeń drobnych i modułowych oraz realizacja innych usług do "Dziennika Wschodniego" i innych wydawnictw Edytor Press Sp. z o.o. jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin przyjmowania ogłoszeń i reklam prasowych.

 2. Edytor Press Sp. z o.o. - zwany dalej wydawcą - nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

OGŁOSZENIA DROBNE I MODUŁOWE

 1. Ogłoszenia drobne przyjmowane są do 30 słów. Za słowo uważa się wyraz lub jego skrót, literę lub liczbę stanowiącą pojęcie samo w sobie, grupę liter lub liczb stanowiących jedno pojęcie.

 2. Każdy znak interpunkcyjny poprzedzający pierwsze słowo ogłoszenia traktowany jest jako oddzielne słowo.

 3. Każdy znak interpunkcyjny umieszczony w środku słowa powoduje jego rozdzielenie na dwa oddzielne słowa.

 4. W ogłoszeniach drobnych zawsze pierwsze słowo jest złożone wersalikami.

 5. Wydawca nie zapewnia w ogłoszeniach drobnych stałego układu graficznego.

 6. Ogłoszenia drobne przyjmowane są do rubryk i podrubryk według klasyfikacji podanej na formularzach ogłoszeniowych.

 7. Filigrany w ogłoszeniach drobnych ukazują się w kolejności alfabetycznej według nazwy zleceniodawcy w poszczególnych branżach, największym dostępnym filigranem jest "filigran podwójny".

 8. Ogłoszenia drobne są zamieszczane dodatkowo na stronie internetowej Wydawcy - www.dziennikwschodni.pl .

 9. Ogłoszenia drobne od osób fizycznych, których treść wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej, będą przyjmowane na takich samych warunkach jak zlecenia od osób prawnych.

 10. Zleceniodawca potwierdza własnoręcznym podpisem zgodność treści ogłoszenia drobnego lub modułowego.

ZLECENIA

 1. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminów przyjmowania reklam i ogłoszeń z przyczyn technicznych.

 2. Przy pierwszym zleceniu - Zleceniodawca podlegający obowiązkowi rejestracji zobowiązany jest dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji , w szczególności z rejestru handlowego, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 3. Zamówienie składane przez Zleceniodawcę na druk ogłoszenia - reklamy powinno być sformułowane jasno i precyzyjnie. Oprócz treści powinno ono zawierać wszystkie inne informacje konieczne dla właściwej realizacji zamówienia, np. czy ma być znak firmowy, które wyrazy należy wytłuścić itp. Jeśli ogłoszeniodawca życzy sobie, aby reklama została złożona według nadesłanego przez niego wzoru lub zgodnie z jego życzeniami powinien to wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu.

 4. Zmiana treści lub terminu, bądź wycofanie ogłoszenia musi być dokonana w formie pisemnej i może być dokonane:

 5. ogłoszenia drobne

ELEMENTY PRAWNE

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia materiałów reklamowych, jeżeli ich treść jest niezgodna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, uchybiająca godności człowieka lub sprzeczna z linią programową gazety.

 2. Ogłoszenia dotyczące oferowania pracy za granicą przyjmowane są tylko od osób i firm będących pracodawcami na danym terenie. Wymagane jest okazanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i możliwość zatrudnienia. Nie przyjmuje się ogłoszeń oferujących pracę za granicą od pośredników bez stosownych zezwoleń.

 3. Zlecenia dotyczące ogłoszeń o świadczeniu usług matrymonialnych i towarzyskich, również pochodzące od podmiotów gospodarczych, przyjmowane są wyłącznie w Biurach Ogłoszeń Dziennika Wschodniego po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 4. Ogłoszenia pochodzące od biur matrymonialnych przyjmowane są wyłącznie z jednoczesnym złożeniem przez Zleceniodawcę kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisaniu tej działalności do właściwego rejestru lub ewidencji.

 5. W reklamie towaru konsumpcyjnego Zamawiający zobowiązany jest podać cenę towaru i jego cenę jednostkową (ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. DzU 2002 Nr 141 poz.1176)

 6. Zakazane jest zamieszczanie między innymi ogłoszeń i reklam:

 7. Zakazane jest zamieszczanie informacji o wykonywaniu praktyk lekarskich (indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych, grupowych), której treść i forma ma charakter reklamy (ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - tekst jedn. Dz.U. Nr 21poz.204 z 2002 r.)

REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące ogłoszenia - reklamy lub innych usług należy składać pisemnie w ciągu 7 dni roboczych od daty pierwszej zakwestionowanej emisji (w przypadku firm spoza województwa lubelskiego termin składania reklamacji wynosi 14 dni), podając dokładny opis tego, co jest kwestionowane, numer ogłoszenia - reklamy oraz nazwę gazety bądź dodatku, w którym ukazało się reklamowane ogłoszenie - reklama.

 2. Jeżeli zamówienie dotyczy ogłoszeń - reklam cyklicznych , reklamacja musi być zgłoszona w terminie określonym w pkt. 1 jednak nie później niż na 2 dni robocze przed datą następnej publikacji. (W przypadku zamówienia dot. ogłoszeń ukazujących się dzień po dniu - reklamacja musi być zgłoszona w dniu pierwszej zakwestionowanej emisji.) Wycofanie reklamowanego ogłoszenia - reklamy lub jego poprawne wydrukowanie nastąpi w pierwszym możliwym terminie, uzależnionym od procesu produkcyjnego gazety i ustalonym z ogłoszeniodawcą.

 3. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji. W przypadku ogłoszeń cyklicznych - utratę prawa do reklamacji kolejnych błędnych emisji tego samego materiału.

 4. W przypadku nie ukazania się ogłoszenia lub reklamy w ustalonym terminie Wydawca zamieści je w innym uzgodnionym ze zleceniodawcą terminie.

 5. W przypadku istotnego błędu w druku ogłoszenia lub reklamy, w sposób znaczący zmieniający jego treść lub przesłanie, Wydawca opublikuje stosowne sprostowanie lub w drodze negocjacji ze Zleceniodawcą ustali bonifikatę do ceny reklamowanego ogłoszenia; w wyjątkowych sytuacjach powtórzy nieodpłatnie treść ogłoszenia - reklamy.

 6. Reklamacje dotyczące reklam i ogłoszeń zakupionych według ofert specjalnych (promocyjnych) będą - w wypadku ich uwzględnienia - rekompensowane do faktycznej kwoty, za którą zostały kupione.

 7. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z opłacenia zlecenia.

ODPOWIEDZI NA OFERTY

Odpowiedzi na oferty składane w Biurze Ogłoszeń wydaje się wyłącznie na podstawie rachunku do miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia. Odpowiedzi na oferty mogą być przesyłane pocztą na adres Zleceniodawcy - koszty ponosi Zleceniodawca.