ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ U WYDAWCY OBOWIĄZUJĄCY OD 10 GRUDNIA 2009 R.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący:

Wydawca - Media4mat Spółka z o.o.

Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie w gazecie "Echo Miasta" ołoszeń drobnych. Ogłoszeniodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu własnym i na rzecz swoich klientów.

Ogłoszenie drobne - ogłoszenie zamieszczane drukiem w postaci tekstu. Ogłoszenia drobne podzielone są tematycznie na rubryki i podrubryki; do ogłoszeń drobnych zlicza się fotooferty.

Ogłoszenie - jeżeli nic innego nie wynika treści pod pojęciem "Ogłoszenie" należy rozumieć ogłoszenia drobne.

Zlecenie - oznacza każdą umowę której przedmiotem, choćby tylko w części jest zamieszczenie ogłoszenia drobnego w gazecie "Echo Miasta". Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia lub przystąpienie do jego realizacji przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnycj oświadczeń stron.

Modyfikacja zlecenia - zmiana treści ogłoszenia lub terminu jego emisji (pod warunkiem istnienia takiej możliwości po stronie Wydawcy), która nie powoduje zmiejszenia wartości zlecenia.

Cennik - informacja o cenie ogłoszeń drobnych w gazecie "Echo Miasta", a także o zasadach kalkulacji wartości zamieszczanych ogłoszeń.

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt określonych ustawą o dniach wolnych od pracy).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zlecanie i zamieszczanie Ogłoszeń Drobnych do "Echo Miasta" we wszystkich wydaniach regionalnych jest dokonywane w oparciu o niniejszy dokument Zasady ogólne zamieszczania ogłoszeńoraz przepisy prawa. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego dokumentu.

 2. Media4mat Sp. z o.o. zwana dalej Wydawcą nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

 3. W przypdaku gdyby w wyniku publikacji ogłoszeń Wydawca poniósł jakiekolwiek koszty z tyułu roszczeń osób, których prawa (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własniści przemysłowej lub inne) zostały naruszone wskutek publikacji ogłoszenia, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany pokryć te koszty w całości łącznie z kosztami postępowań spornych, kosztów zaswtępstwa procesowego i innych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także przypadków, w których stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia będzie redaktor naczelny tytułu lub inny redaktor bądź pracownik Wydawcy.

 4. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Zlecenie ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zlecane ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji albo też wstrzymania publikacji ogłoszenia, bez podania przyczyny, w szczególności gdy: treść lub forma ogłoszenia jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią programową tytułu i serwisu internetowego, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez osobę trzecią lub właściwy organ lub instytucję powołaną do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, siły wyższej, braku zapłaty w terminie ustalonym w zleceniu za zamieszczane wcześniej ogłoszenia lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.

 5. W przypadku ogłoszeń dotyczących działalności, do której prowadzenia wymagana jest koncesja, zezwolenie, licencja, itp. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest przedstwić Wydawcy posiadaną przez siebie koncesję, zezwolenie, licencję itp. W przypadku nie przedłożenia stosownych dokumentów Wydawca odmówi zamieszczenia ogłoszenia.

 6. Niedostarczenie materiałów reklamowych w terminach określonych w cenniku upoważnia Wydawcę do odmowy zamieszczenia ogłoszeń w terminie ustalonym w zleceniu.

WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ

 1. Publikacja ogłoszeń w gazecie "Echo Miasta" dokonywaa jest na podstawie pisemnego zlecenia, którego integralną częścią jest tekst ogłoszenia i ewentualnie inne materiały graficzne lub materiały gotowe do druku w formie zgodnej z warunkami technicznymi Wydawcy

 2. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia lub przystąpienia do jego wykonania przez Wydawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c.

 3. Zlecenie musi dotrzeć do Birua Obsługi Klienta Wydawcy w terminach określonych w cennikach obowiązujących w gazecie "Echo Miasta", w którym ma ukazać się ogłoszenie.

 4. Zlecenie, które dotrze później niż w terminach o których mowa w ust. 3 powyżej stanowi jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 k.c.

 5. Przeniesienie przez Ogłoszeniodawcę uprawnień wynikających ze zlecenia może nastąpić wyłączniu po uprzednim powiadomieniu Wydawcy i uzyskaniu jego pisemnej zgody, pod rygorem nieważności.

 6. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów są solidarnie odpowiedzialni z osobami które reprezentują, wobec Wydawcy za regulowanie należności z przyjętych zleceń.

 7. Warunki szczególne realizacji zleceń na zamieszczanie ogłoszeń drobnych zawierają ZASADY SZCZEGÓLNE ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH (poniżej)

MODYFIKACJA ZLECENIA

 1. Oświadczenie modyfikujące zlecenie Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie z dokładnym określeniem zakresu zmian, nie później niż na 1 dizeń przed terminem oreślonym w ust. 3 w Warunkach Realizacji Zleceń, a w przypadku ogłoszeń drobnych w terminie określonym w ust. 3 w Warunkach Realizacji Zleceń.

 2. Oświadczenie modyfikujące zlecenie wykraczające poza definicję przyjętą w Definicjach jest równoznaczne z anulowaniem zlecenia.

 3. W przypadku przekroczenia określonych w ust. 1 powyżej terminów zgłaszania zmian, a także w przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminach określonych w ust. 1 powyżej Wydawca ma prawo do realizacji zlecenia w jego pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji ogłoszenia w wersji pierwotnej, a Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zapłaty 100% wartości zrealizowanego zlecenia.

 4. Oświadczenie modyfikujące zlecenie zgłoszone w terminach określonych w ust. 1 powyżej stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. . Wydawca przyjmuje taką ofertę w miarę istniejących możliwości. W przypadku gdy dokonanie modyfikacji okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy Ogłoszeniodawca wg własnego wyboru może zrezygnować z modyfikacji zlecenia, bądź odstąpić od umowy. Takie odstąpienie od umowy jest równoznaczne z anulowaniem zlecenia i powoduje skutki określone w Rozdziale Anulowanie Zlecenia

 5. Zmiana treści, terminu, zdjęcia lub grafiki nie jest możliwa w przypadku fotoofert. Proporcje obrazu to 4:3.

 6. Zmiana treści lub terminu ogłoszenia drobnego nie jest możliwa w przypadku abonamentu oraz Power Pakietów.

ANULOWANIE ZLECENIA

 1. Ogłoszeniodwaca może zrezygnować z zamieszczenia ogłoszenia. Rezygnacja musi zostać zgłoszona wydawcy na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Rezygnacja ze zlecenia nie spowoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy jeżeli nastąpi przed datą publikacji ogłoszenia, nie później niż w podanym dla ogłoszeń drobnych terminie określonym w ust. 3 Rozdziale Warunki Reazlizacji Zleceń.

 3. W przypadku gdy oświadczenie o anulowaniu zlecenia zostanie złożone Wydawcy później niż w terminach określonych w ust. 2 powyżej przed ustaloną datą publikacji ogłoszenia drobnego Ogłoszeniodawca zapłaci Wydawcy karę umowną w następującej wysokości:

 4. W przypadku częściowego anulowania zlecenia dokonanego przed ustaloną datą druku pierwszego ogłoszenia stosuje się zasadu określone w ust. 2-3 powyżej w stostunku do anulowanej części zlecenia.

CENNIK

 1. Postawą do obliczania ceny ogłoszenia są Cenniki ogłoszeń drobnych w gazecie "Echo Miasta".

 2. Wystawca zastrzega sobie prawo w każdym momencie prawo do modyfikowania cennika bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie ogłoszeniodawców, chyba, że odrębna umowa zawarta z ogłoszeniodawcą lub jego przedstawicielem określi dokładnie termin powiadamiania o takiej zmianie.

 3. Wydawca zobowiązuje się ogłaszać nowy cennik, na co najmniej 10 dni przed jego wprowadzeniem.

 4. W okresie 7 dni, licząc od daty ogłoszenia nowego cennika, istnieje możliwość złożenia zleceń zaplanowanej przez Klienta kampanii według poprzedniego cennika pod warunkiem uiszczenia przedpłaty w wysokości 20% brutto wartości kampanii, przed datą wejścia w życie nowego cennika.

 5. Zlecenia złożone po tym okresie, lecz przed wejściem w życie nowego cennika, obejmują zarówno jeden, jak i drugi okres, będą posiadały różne ceny, w zależności od dnia emisji poszczególnych ogłoszeń.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cenę za ogłoszenia określna zlecene, o ile treść samego zlecenia nie stanowi inaczej.

 2. W zleceniach z publikację ogłoszeń mogą być stosowane rabaty, niezależnie od bonifikat wynikających z cennika.

 3. Wydawca może nie przyznać rabatu, jeżeli ogłoszeniodwacą jest agencja reklamowa działająca na rzecz innej agencji reklamowej.

 4. Jeżeli uzgodniony został rabat, a w trakcie realizacji zlecenia okaże się, że ogłoszeniodawca - agencja reklamowa, działa a rzecz innej agencji, rabat ulega cofnięciu ze skutkiem od pierwszej publikacji.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania umowy należy składać Wydawcy w formie pisemnej
  w terminie do 14 dni od daty publikacji ogłoszenia, ust. 2 poniżej. Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z uzasadnieniem. Reklamacje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane, co Ogłoszeniodawca akceptuje.

 2. Jeżeli zlecenie dotyczy ogłoszeń - reklam cyklicznych, reklamacja musi być zgłoszona w terminie określonym w ust. 2 powyżej jednak nie później niż 2 dni robocze przed datą następnej publikacji. W przypadku zamówienia dot. Ogłoszeń ukazujących się dzień po dniu - reklamacja musi być zgłoszona w dniu pierwszej zakwestionowanej emisji. Wycofanie reklamowanego ogłoszenia - reklamy lub jego poprawne wydrukowanie nastąpi w pierwszym możliwym terminie, uzależnionym od procesu produkcyjnego gazety i ustalonym z Ogłoszeniodawcą.

 3. W przypadku istotnego błędu w druku ogłoszenia w sposób znaczący zmieniającego jego treść lub przesłania. Wydawca powtórzy nieodpłatnie treść ogłoszenia bądź opublikuje stosowne sprostowanie.

 4. Odpowiedzialność Wydawcy za nie ukazanie się ogłoszenia w ustalonym terminie, względnie za ukazanie się ogłoszenia z błędem, ograniczona jest do wysokości ustalonego wynagrodzenia należnego za publikację reklamowanego ogłoszenia. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zlecającego z opłacenia zlecenia.

 5. Przedmiotem reklamacji nie może być opublikowanie ogłoszenia w rubryce i/lub podrubryce innej niż wskazana przez Zlecającego, jeżeli prawo do ostatecznego sklasyfikowania ogłoszenia leżało po stronie Wydawcy.

SIŁA WYŻSZA

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zleceń, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie; jakiekolwiek wybuchy wojny lub zagrożenia wybuchem wojny, ataków, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów międzynarodowych, strajków, lokautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii satelisty lub jego systemów naziemnych, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze zasady ogólne obowiązują od dnia 10.12.2009r.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH WE WSZYSTKICH WYDANIACH REGIONALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 10 GRUDNIA 2009 R.

WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ

Warunki szczególne realizacji zleceń na zamieszczenie ogłoszeń drobnych:

 1. Podstawą wyceny ogłoszenia drobnego jest jedna linia.

 2. Jedna linia zawiera ok. 35 znaków.

 3. Za znak uważa się każdą literę, cyfrę, przerwę między wyrazami oraz znak interpunkcyjny (kropka, przecinek, myślnik itp.)

 4. Wielkość i krój czcionki dla danego rodzau ogłoszenioa jest stała i nie ma możliwości jej różnicowania.

 5. Numery telefonów w treści ogłoszenia muszą być poddawane według następującego schematu:

 6. Ogłoszenie powinny być pisane w języku polskim, z zachowaniem norm ortograficznych, składniowych i słowotwórczych zawartych w Słowniku Współczesnego Języka Polskiego, Słowniku Ortograficznym czy Słowniku Poprawnej Polszczyzny. Ogłoszenia w języku obcym będą publikowane wyłącznie pod warunkiem dołączenia tłumaczenia w języku polskim.

 7. Zlecenie ogłoszenia drobnego lub minimodułu do innej rubryki lub podrubryki niż to wynika z treści powoduje wzrost ceny o 100% z zastrzeżeniem ostanowienia pkt 8 poniżej.

 8. Ogłoszenia towarzyskie mogą być zlecane wyłącznie do rubryki "Towarzyskie".

 9. Wydawca nie zapewnia w ogłoszeniach drobnych stałego układu graficznego.

 10. Ogłoszenia drobne ukazują się w odpowiednich rubrykach i podrubrykach według obowiązującej klasyfikacji zgodnie z określonymi w Rozdziale Zasady Ukazywania się Ogłoszeń zasadami ukazywania się ogłoszeń drobnych.

 11. Wydawca zastrzega sobie prawo do ostatecznego sklasyfikowania ogłoszenia. Jeżeli w danym wydaniu nie ma rubryki i podrubryki właściwej dla treści ogłoszenia to ogłoszenie będzie opublikowane w rubryce tematycznie najbardziej zbliżonej, w podrubryce inne.

ZASADY UKAZYWANIA SIĘ OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia drobne ukazują się w podrubrykach w kolejności alfabetycznej.

 2. Kolejności alfabetycznej nie podlega 5 pierwszych ogłoszeń ukazujących się w każdej podrubryce.

 3. Tekst ogłoszenia nie może być poprzedzony znakami typu: wykrzyknik, cudzysłów, nawias, zbitkami liter (aaa) itp.

 4. Nr telefonu występują zawsze na końcu ogłoszenia, wpisywanie są w szablon i podawane wg określonego w Regulaminie schematu.

 5. Ogłoszenia drobne publikowane w tytułach Wydawcy w rubrykach "kupię", muszą rozpoczynać się od słów. Niedozwolone jest przyjmowanie ogłoszeń drobnych rozpoczynających się od cyfr. Wyjątkiem są cyfry oznaczające nazwę własną modelu poszczególnych produktów, w tym marek smachodów np. 126p (Fiat), 405 (peugeot), 340 (Volvo), które można publikować na początku ogłoszenia.

Treść ogłoszenia nie może składać się z samych skrótów, musi być jasna i czytelna, zgodna z zasadami pisowni języka polskiego.

ZASADY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Zakazane jest przyjmowanie ogłoszeń:

 2. Lekarze wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską oraz grupową praktykę lekarską mogą podawać do publicznej wiadomości informację o udzielanych świadczeniach zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Zlecanie takiego ogłoszenia wymaga imiennego potwierdzenia lekarza składającego zlecenie wraz z pieczęcią lekarską.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiałów promujących gazety konkurencyjne.

 4. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, bądź dalszej publikacji bez podania przyczyny.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia muszą zawierać nazwę poszukiwanego stanowiska lub zawodu. Jeżeli Zlecający nie może sprecyzować stanowiska - interesuje go każdy rodzaj pracy - należy w ogłoszeniu napisać "... podejmę każdą pracę - oprócz usług towarzyskich".

 2. Warunkiem publikacji ogłoszeń matrymonialnych jest okazanie dokumentu tożsamości lub w przypadku firm - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że w tej rubryce mogą się ogłaszać osoby stanu wolnego, w celu matrymonialnym, z koniecznością umieszczania tej informacji w ogłoszeniu.

 3. Ogłoszenia do rubryki "Towarzyskie" nie mogą zawierać podtekstów erotycznych.

 4. Zlecającym może być agencja towarzyska legitymująca się zezwoleniem na ten rodzaj działalności gospodarczej lub osoba fizyczna zlecająca ogłoszenie we własnym imieniu po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 5. Treść ogłoszeń towarzyskich powinna ograniczać się do: nr telefonu, imienia lub w przypadku agencji - nazwy pod jaką agencja została zarejestrowana, nazwy miasta, dzielnicy.

 6. Ogłoszenia dotyczące zmian w funkcjonowaniu, likwidacji, zmian nazwy podmiotów gospodarczych (spółki, przedsiębiorstwa), wymagają przedstawienia odpowiednich aktów prawnych (uchwała opowiedniego organiu decyzyjnego dla podmiotu gospodarczego, decyzja sądu). Osobami uprawnionymi do nadawania tego typu ogłoszeń są członkowie organów podmiotów gospodarczych (np.: zarządów) lub ustanowieni przez sąd likwidatorzy. Warunkiem publikacji takich ogłoszeń jest przedstawienie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Zlecającego do zlecenia takiego ogłoszenia.

 7. W przypadku ogłoszeń, w których podany jest zagraniczny telefon kontaktowy, konieczne jest wskazanie kraju, do którego należy zadzwonić w celu uzyskania informacji.

 8. Odpowiedzi na oferty składane w Biurze Ogłoszeń wydaje się wyłącznie na podstawie faktury w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia. Odpowiedzi na oferty mogą być przesyłane pocztą, na adres Zlecającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze zasady szczególne zamieszczania ogłoszeń drobnych obowiązują od dnia 10.12.2009r.