Ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych w Gazecie Pomorskiej. Obowiązuje od 09.05.2005r.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w następujący sposób:

"Ogólne Zasady"-ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych w "Gazecie Pomorskiej" i jej dodatkach.
"Gazeta Pomorska"-wydawany przez GP Media Sp. z o.o. dziennik regionalny pod tytułem "Gazeta Pomorska" oraz wszystkie stałe i okazjonalne dodatki tematyczne.
"Wydawca"-Gazeta Pomorska Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 51, płatnik VAt zarejestrowany pod nr NIP: 554-02-40-555, będąca wydawcą dziennika "Gazeta Pomorska".
"Ogłoszeniodawca"-osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca publikację w "GP" ogłoszenia drobnego, reklamy lub nekrologu.
"Ogłoszenie drobne"-ogłoszenie płatne za słowo (chyba, że oferta stanowi inaczej), zawierające do 50 słów, zamieszczane w rubrykach i podrubrykach.
"Informator lokalny"-Informator Lokalny Co, Gdzie, Kiedy? mieszczący się na stronach lokalnych "Gazety Pomorskiej", zawierający płatne lokalne ogłoszenia drobne sprzedawane w pakietach oraz bezpłatne nie komercyjne wpisy zamieszczane w wybranych rubrykach.
"Inrernet"-serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem www.pomorska.pl oraz serwisy współpracujące z Wydawcą.

§ 2

Przyjmowanie do publikacji i publikacja ogłoszeń drobnych na łamach "Gazety Pomorskiej" następuje na podstawie niniejszych zasad ogólnych oraz obowiązujących przepisów prawa.


§ 3

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń drobnych.

 2. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa lub inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach informacjami, danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jekiejkolwiek ochrony prawnej. Każde złożenie zamówienia ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony i zamawiane ogłoszenie drobne nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) oraz nie narusza warunków zawartych w niniejszych zasadach.

 3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także sytuacji, gdy stroną postępowania będzie redaktor naczelny "GP" lub inny redaktor bądź pracownik Wydawcy.


§ 4

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do publikacji lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia drobnego bez podania przyczyny.


II. WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DROBNYCH


§ 5

 1. Publikacja ogłoszenia drobnego dokonywana jest na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:

 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy w terminach określonych w Załączniku nr 1.

 3. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

 4. Szczegółowe zasady publikacji ogłoszeń drobnych lokalnych w Informatorze lokalnym określa Załącznik nr 2.

 5. Wydawca zstrzega sobie prawo do przesunięcia terminu druku ogłoszenia drobnego do 3 dni oraz dokonania ewentualnych zmian o charakterze redakcyjnym w treści ogłoszenia bez porozumienia z Ogłoszeniodawcą.

 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do przedrukowania treści ogłoszenia drobnego w swoich wydawnictwach, w wydawnictwach współpracujących, jednak w terminie nie dłuższym niż trzeciego dnia po zleconej publikacji oraz internecie.


§ 6

 1. Rezygnacja z zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona Wydawcy nie później niż w terminach określonych w Załączniku nr 1.


III. REKLAMACJE


§ 7

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia, Ogłoszeniodawca powinien zgłosić Wydawcy na piśmie w ciągu 3 dni od daty pierwszej publikacji zakwestionowanej publikacji ogłoszenia drobnego.

 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji bądź niezachowanie jej formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu może powodować utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji.

 3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny zawierać

 4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty bądź sprostowania wad i usterek w reklamowanym ogłoszeniu drobnym. Rekompensata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie może przewyższać wartości cennikowej reklamowanego ogłoszenia, chyba że Wydawca zdecyduje inaczej.

 5. Przedmiotem reklamacji ogłoszeń drobnych nie mogą być:


§ 8

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niezrealizowane zamówienia z powodów zdarzeń niezależnych od woli Wydawcy.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 9

 1. Niniejsze "Ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych w "Gazecie Pomorskiej" wchodzą w życie z dniem 09.05.2005r.

 2. Integralną część "Ogólnych zasad zamieszczania ogłoszeń drobnych w "Gazecie Pomorskiej" i jej dodatkach stanowią załączniki i cenniki przywołane w treści "Ogólnych Zasad"".

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych "Zasadach ogólnych" zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Prasowego.