WARUNKI OGÓLNE ZAMIESZCZANIA W GAZECIE PRAWNEJ I DODATKACH DO GAZETY PRAWNEJ

wydawanych przez INFOR BIZNES Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. Okopowej 58/72.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniesze zasady określają warunki i zasady zamieszczania reklam w dzienniku Gazeta Prawna oraz w dodatkach do Gazety Prawnej, zwanych w dalszej części czasopismami, których wydawcą jest INFOR BIZNES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Zleceniobiorcą.

 2. Zleceniodawcą w dalszej części Warunków nazywamy podmiot zlecający reklamę.

 3. Podstawą zamieszczenia reklamy w czasopismach przez Zleceniobiorcę jest zlecenie reklamowe złożone przez Zleceniodawcę. Warunki zamieszczenia reklam określone są w zleceniach reklamowych oraz niniejszych ogólnych warunkach, zwanych dalej Warunkami.

2. Postanowienia szczegółowe

 1. Złożenie zlecenia reklamowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków zamieszczania reklam w Gazecie Prawnej i dodatkach do Gazety Prawnej (dostępnych w na stronie internetowej www.gazetaprawna.pl)

 2. Zlecenie reklamowe Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć w formie pisemnej faksem (jako potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji):

 3. Materiały do ogłoszeń reklamowych Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć:

 4. W przypadku nie dostarczenia materiałów do ogłoszeń reklamowych określonych w zleceniu w terminie wynikającym z punktu 1, przyjmuje się że zlecenie zostało wykonane.
  W takim przypadku Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zamieszczenia materiałów Zleceniodawcy będących w posiadaniu Zleceniobiorcy.

 5. Zleceniobiorca rezerwuje sobie prawo powszechnie przyjętej tolerancji w kwestii odchyleń koloru i jakości druku.

 6. Niezależnie od treści zawartego zlecenia, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy, jeżeli dostarczonemateriały zdaniem Zleceniobiorcy nie spełniają parametrów technicznych stanowiących integralną część niniejszych Warunków.

 7. Zleceniobiorca ma prawo odmówić publikacji ogłoszeń, reklam lub wkładki, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem czasopisma (art. 36 p. 4 Prawa Prasowego) lub ze względu na niestosowny lub szkodliwy charakter materiałów reklamowych. Ponadto Zleceniodawca ma prawo odmówić publikacji reklamy jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, narusza obowiązujące przepisy.

 8. O odmowie publikacji reklamy Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę, nie później niż 2 dni robocze od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów.

 9. Reklamacje dotyczące zamieszczanych reklam przyjmowane są w terminie siedmiu dni od daty ukazania się reklamy. Reklamacja powinna być złożona na piśmie, pod rygorem nieważności, wraz z numerem czasopisma, w którym się ukazała. Niedopełnienie warunków reklamacji lub niezachowanie ww. terminu do wniesienia reklamacji uprawnia Zleceniobiorcę do odmowy uznania reklamacji i żądania zapłaty za wykonaną usługę w całości.

 10. Zleceniodawca może zrezygnować z publikacji zleconej wcześniej reklamy w czasopiśmie Zleceniobiorcy tylko w formie oświadczenia złożonego pisemnie, pod rygorem nieważności skutecznie doręczonego Zleceniobiorcy za jego zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za dzień rezygnacji przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia ww. oświadczenia do Zleceniobiorcy.

 11. Rezygnacja ze zlecenia w terminie późniejszym niż:

 12. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
  Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawnienia wszelkich ewentualnych szkód po stronie Zleceniobiorcy wynikłych w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

 13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, itp., a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie produkcje lub dystrybuje czasopism.