ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W GAZECIE WYBORCZEJ

 1. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi Obyczajami). Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, Wydawca odmawia zamieszczenia ogłoszenia.

 2. Wydawca ma także prawo odmówić zamieszczania ogłoszenia, jeżeli jego treść lub forma jest sprzeczna z linią programową Gazety Wyborczej bądź charakterem publikacji.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny. Odmowa dalszej publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny nie dotyczy ogłoszeń zamawianych u Wydawcy przez Konsumentów.

1. Zasady kalkulacji cen za ogłoszenia drobne

 1. Ogłoszeniem drobnym nazywamy krótki anons płatny za linie, bądź w inny sposób określony odrębnie przez Wydawcę w cenniku. Ogłoszenia drobne podzielone są tematycznie na rubryki i podrubryki.

 2. W ogłoszeniu drobnym mogą występować wszystkie znaki z klawiatury - można zatem zarówno użyć skrótu USD na oznaczenie dolarów amerykańskich, jak i wpisać znak $ z klawiatury.

 3. Ogłoszenia drobne tekstowe dzielą się na ogłoszenia tekstowe standardowe, ogłoszenia tekstowe w ramce i ogłoszenia tekstowe w ramce z tłem.

 4. Ogłoszenia drobne tekstowe mogę mieć maksymalną wysokość 120 linii.

 5. Ogłoszenia drobne w Gazecie Wyborczej mogą być czarno-białe lub kolorowe. W przypadku ogłoszeń kolorowych Wydawca zaleca stosowanie tylko niektórych połączeń kolorystycznych, ze względu na ograniczenia poligraficzne. Przy druku barwnym technologii cold-set, stosowanej przy druku ogłoszeń drobnych w Gazecie Wyborczej, tolerancja pasowania kolorów wynosi do 0,5 mm. Należy zatem unikać składania napisów, szczególnie małym stopniem czcionki, z kilku kolorów, z uwagi na duże problemy ze spasowaniem.

  W ogłoszeniach tekstowych standardowych możliwa jest tylko czcionka różowa lub niebieska.

2. Miejsce publikacji ogłoszeń - rubryka i podrubryka

 1. Ostatecznego wyboru rubryki i podrubryki, w której ma zostać opublikowane ogłoszenie dokonuje Wydawca, stosując następujące zasady:

 2. W przypadku ogłoszeń drobnych tekstowych zamówionych do publikacji w Wysokich obrotach, w czwartkowym dodatku Gazety Wyborczej, w rubryce "auto-moto" i podrubrykach "sprzedam osobowy", "sprzedam dostawczy", "sprzedam ciężarowy" Wydawca wymaga specjalnego układu treści ogłoszenia. Ogłoszenie zaczynać się musi od nazwy modelu samochodu oraz rocznika samochodu zapisanego w następującym formacie: '01, '97, '02 itd.

  Jednakże w przypadku nadania ogłoszenia do wyżej wymienionych rubryk o treści "kupię" ogłoszenie to ukaże się na końcu podrubryki. Powyższe zasady dotyczą także ogłoszeń drobnych w ww. podrubrykach zamówionych do publikacji na lokalnych stronach Gazety Wyborczej w wydaniu czwartkowym.

3. Sortowanie ogłoszeń

 1. Sortowanie ogłoszeń dokonywane jest automatycznie przez program komputerowy, zgodnie z porządkiem alfabetycznym i zachowaniem poniższych zasad:

 2. W ogłoszeniach drobnych publikowanych w podrubrykach sprzedam osobowy, dostawczy, ciężarowy w Wysokich Obrotach w wydaniu czwartkowym, ogłoszenia drobne sortowane sa według modelu i rocznika pojazdu, niezależnie od treści ogłoszenia. Jednakże w przypadku nadania ogłoszenia do wyżej wymienionych rubryk o treści "kupię" ogłoszenie to ukaże się na końcu podrubryki.

 3. Miejsce umieszczenia ogłoszenia drobnego w rubryce i/lub podrubryce nie może być podstawą reklamacji. Podane zasady sortowania maja znaczenie jedynie informacyjne. Zamierzeniem Wydawcy jest konsekwentne stosowanie powyższych zasad, ale może się zdarzyć, że ogłoszenia sa przemieszczane - w celu np. uzyskania pełnego wypełnienia strony przez tekst.

 4. Miejsce umieszczenia ogłoszenia drobnego w rubryce i/lub podrubryce nie może być podstawą reklamacji. Podane zasady sortowania maja znaczenie jedynie informacyjne. Zamierzeniem Wydawcy jest konsekwentne stosowanie powyższych zasad, ale może się zdarzyć, że ogłoszenia sa przemieszczane - w celu np. uzyskania pełnego wypełnienia strony przez tekst.

 5. Ogłoszenie może zostać zapisane w dowolnym języku opartym na alfabecie łacińskim, jednakże należy się liczyć z możliwością niewydrukowania wszystkich specyficznych znaków diakrytycznych. "Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z pózn. zmianami). Ogłoszenia (reklamy) adresowane do konsumentów, które zawierają w swej treści informacje o właściwościach towarów i usług, oferty, warunki gwarancji lub ostrzeżenia, o ile maja być zamieszczone w języku obcym, wymagają sporządzenia i zamieszczenia ich treści także w polskiej wersji językowej."

 6. W ogłoszeniach drobnych używa się słów istniejących w języku polskim (odnotowanych w słownikach języka polskiego) w ich właściwym słownikowym znaczeniu. Nie należy wiec zamieszczać słów typu: gas, gass (gazownictwo), cyk, cyklina (na oznaczenie cyklinowania), boa (boazeria), itp. Wyjątek od powyższej zasady stanowi przypadek, gdy słowa te występują w zarejestrowanej nazwie firmy Ogłoszeniodawcy, np. "Cy" Cyklina. Ogłoszeniodawca może wówczas zamieszczać tę nazwę w ogłoszeniu w cudzysłowu, co sugeruje, ze mamy do czynienia z nazwa własna. Wydawca może odmówić publikacji skrótów nieuwzględnionych w najnowszej edycji Słownika skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego, wydanego przez PWN.

 7. W jednej linii ogłoszenia powinny znaleźć się (oddzielone spacja):

 8. Przy zmianie zamówienia Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do uregulowania ewentualnej różnicy w wartości ogłoszenia.

 9. Ze względów technicznych Wydawca zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, zmiany układu graficznego (w tym liczby linii) zamówionego ogłoszenia drobnego podczas jego emisji.

4. Zasady selekcji reklam i ogłoszeń

Ustawa z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.):

Art. 16.

 1. Czynem nie uczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

 2. Przy ocenie reklamy wprowadzejącej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

 3. Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej <<reklamą porównawczą>>, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest przeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

 4. Reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna, w zależności od jej warunków, jasno i jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub zawierać informację, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli ofeta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne szczególne warunki ofetty będą obowiązywały.

Art. 17.

Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował.