ZASADY OGÓLNE PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DROBNYCH W SUPER EXPRESSIE

§ 1

 1. Przyjmowanie do publikacji oraz zamieszczanie w Super Expressie ogłoszeń drobnych odbywa się w oparciu o niniejsze "Zasady zlecania ogłoszeń drobnych w Super Expressie" zwanymi w dalszej treści "Zasadami" oraz obowiązujące przepisy prawa.

 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

 3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią zamieszczanego ogłoszenia.

§ 2

 1. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyn.

§ 3

 1. Publikacja ogłoszenia jest dokonywana na podstawie zamówienia.

 2. Zamówienie składane przez ogłoszeniodawcę na druk ogłoszenia w Super Expressie musi być sformułowane jasno i precyzyjnie. Musi zawierać takie informacje jak: daty emisji, rodzaj ogłoszenia, rubryka i podrubryka. Tekst ogłoszenia musi być czytelny.

§ 4

 1. Treść ogłoszeń towarzyskich nie może zawierać wulgaryzmów, naruszać przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.

 2. Wydawnictwo nie publikuje ogłoszeń dotyczących ofert pracy w rubryce towarzyskie.

 3. Wydawca ma prawo odmowy opublikowania ogłoszenia towarzyskiego bez podania przyczyny.

§ 5

     Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia oraz wszystkie inne jego uchybienia formalne zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności która mogłaby powstać z      tego tytułu.

§ 6

 1. Ewentualne zmiany w treści zamówienia, w razie konieczności ich wprowadzenia, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie, z dokładnym określeniem ich zakresu. W tych samych terminach zmiany mogą być zgłaszane także telefonicznie bądź faksem pod warunkiem podania pracownikowi wydawcy imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Ogłoszeniodawcy ( gdy jest on osobą fizyczną), bądź danych identyfikujących firmę oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do jej reprezentowania, gdy Ogłoszeniodawca jest osobą prawną ( podmiotem gospodarczym)

 2. W przypadku wątpliwości i niejasności w zakresie zgłoszonych zmian, a także w przypadku przekroczenia terminów ich zgłoszenia, Wydawca ma prawo do publikacji ogłoszenia w jego pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji ogłoszenia w wersji pierwotnej, a Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zapłacić 100% wartości zrealizowanego ogłoszenia.

 3. Wydawca może nie uwzględnić zgłoszonych zmian ( nawet zgłoszonych w określonych terminach) jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych, lub innych zobowiązań Wydawcy, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy.

§ 7

 1. Rezygnacja z zamówionego ogłoszenia może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej i dostarczona przez Ogłoszeniodawcę Wydawcy. Rezygnacja może być zgłoszona także telefonicznie bądź faksem pod warunkiem podania pracownikowi wydawcy imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Ogłoszeniodawcy ( gdy jest on osobą fizyczną), bądź danych identyfikujących firmę oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do jej reprezentowania, gdy Ogłoszeniodawca jest osobą prawną ( podmiotem gospodarczym).

 2. Wpłynięcie rezygnacji z ogłoszenia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy, jeżeli nastąpi nie później niż w terminach określonych w załączniku nr 2 tabela 5.

 3. Rezygnacja z ogłoszenia w terminach krótszych niż określonych przez Wydawcę nie jest możliwa i powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy pełną kwotą, stanowiącą wartość zrealizowanego ogłoszenia.

§ 8

 1. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wydawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na publikację następnych ogłoszeń.

 2. W przypadku zamówienia publikacji o charakterze cyklicznym, Wydawca ma prawo wstrzymać druk kolejnych ogłoszeń z zamówionego przez Ogłoszeniodawcę cyklu, jeżeli poprzednia emisja nie została opłacona w terminie.

§ 9

     Wynagrodzenie Wydawcy za zamówione ogłoszenia jest ustalane na podstawie cennika zawierającego ceny, dopłaty, rabaty, obowiązujące w dniu dokonania płatności lub wystawienia przez Wydawcę faktury      VAT.

§ 10

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać na piśmie nie później niż do godziny 16.00 trzeciego dnia roboczego liczonego od dnia pierwszej zakwestionowanej emisji ogłoszenia włącznie.

 2. Reklamacja winna zawierać rodzaj wad lub usterek opublikowanego ogłoszenia w stosunku do złożonego zamówienia i propozycję rekompensaty.

 3. Oceny reklamacji dokonuje pracownik bądź przedstawiciel Wydawcy.

 4. Jeżeli reklamacja jest zasadna Wydawca po konsultacji z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest sprostować wady i usterki w reklamowanym ogłoszeniu. Reklamacja musi być zrealizowana przez reklamującego w terminie 10 dni roboczych od uznania zasadności roszczeń.

 5. Reklamacji nie podlega szata graficzna ogłoszenia o ile zlecenie nie zawierało wyraźnie sprecyzowanych życzeń klienta zaakceptowanych przez pracownika Wydawcy.

§ 11

     Niniejsze "Zasady" zlecania ogłoszeń drobnych w "Super Expressie" wchodzą w życie z dniem 26 maja 2003 r.